TEL: 086-788-4690

ติดตั้งระบบ
G Suite

Deployment

Set up G Suite for Enterprise

การขึ้นระบบ G Suite อย่างราบรื่นโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

Consulting & Solutions

เป็นที่ปรึกษา เสนอแนวทางการดำเนินการขึ้นระบบและ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

Project Management & Risk Assessment

จัดตั้งทีมดูแลโปรเจคตลอดระยะเวลาการขึ้นระบบ G Suite เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และ สามารถประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคต

Go Live & Set up G Suite

ขึ้นระบบ G Suite ทั้งองค์กร ผลักดันให้เกิดการใช้งาน G Suite เต็มรูปแบบ และคอยดูแลปัญหาหลังจากขึ้นระบบ 

Why is important?

Why Tangerine

Tangerine เป็น Premier Partner กับทาง Google ทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และดูแลลูกค้า G Suite กว่า 1,000 บริษัท ซึ่งทุกขั้นตอนของ Deployment ทาง tangerine ได้ศึกษาและทำตาม Best Practice ของ Google ที่ใช้ระดับ Global

Cloud Expertise

มีประสบการณ์ติดตั้งระบบ G Suite มาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญ และ มีตัวอย่างลูกค้าที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก

Risk Assessment

มีประสบการณ์มีการวางแผนป้องกัน สามารถคาดเดาปัญหาที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้

Professional Services

มีบริการเสริมสำหรับการขึ้นระบบซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เริ่มจาก Data Migration จากระบบเก่า และมีการทำ Change Mangement เพื่อให้การขึ้นระบบมีความราบรื่นต่อเนื่อง รวมไปถึงการ Training ซึ่งทำให้ผู้ใช้ระบบ G Suite สามารถนำเครื่องมือต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อติด Tangerine

086-788-4690

23rd Fl., Bangkok Insurance Building, 25 Sathorn Tai Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Monday-Friday :  9am – 6pm

ติดต่อสอบถาม

การขึ้นระบบ G Suite

ปรึกษาการติดตั้ง G Suite ระดับ Enterprise

Customer Success Service

Change Management

บริการช่วยผลักดันการใช้งาน G Suite ในองค์กรระดับ Enterprise เพื่อให้สามารถนำ G Suite ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการรับรู้ สื่อสาร ตามมาตรฐาน Google

ให้คำปรึกษา จัดทำ และวางแผนการสื่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบใหม่ แนะแนวการปรับใช้งาน G Suite ให้เหมาะสมและลดขั้นตอนการทำงาน

Training & Workshop

อบรมการใช้เครื่องมือ G Suite เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

สื่อ Online & Offline

ใช้สื่อต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้ ถึงการเปลี่ยนแปลงระบบสู่ G Suite

Event & Activity

การจัดงาน Event ให้องค์กรทำความรู้จัก และเข้าถึงการใช้งาน G Suite รวมไปถึงการทำ Workshop Business Transformation สำหรับองค์กรลูกค้า

กระบวนการจัดการเปลี่ยนระบบ

Change Management

Communication Plan

วางแผนในการสื่อสาร ให้พนักงานรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงระบบสู่ G Suite อย่างเหมาะสม

Organization Analysis

วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร และพนักงานในแต่ละสายงาน

Kick Off Project

การเริ่มโปรเจคโดยจัดตั้งทีมดูแลพร้อมผู้บริหาร ทำให้กระบวนการติดตั้ง G Suite และ การเปลี่ยนแปลงระบบเป็นไปได้อย่างราบรื่น

public relations

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ Online & Offline เช่นการส่ง Email ติดประกาศ และ การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ

Training & Workshop

อบรมการใช้งาน & Workshop ให้กับ Google Guide ที่คัดเลือกโดยองค์กรเพื่อช่วยผลักดันการใช้งาน G Suite ในองค์กร

Project Closure

Tangerine ส่งมอบงานคุณภาพให้แก่ลูกค้า พร้อมที่จะนำ G Suite ไปใช้ในองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Training & Workshop

อบรมการใช้งาน & Workshop ให้กับ Google Guide ที่คัดเลือกโดยองค์กรเพื่อช่วยผลักดันการใช้งาน G Suite ในองค์กร

public relations

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ Online & Offline เช่นการส่ง Email ติดประกาศ และ การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ

ต่อติด Tangerine

086-788-4690

23rd Fl., Bangkok Insurance Building, 25 Sathorn Tai Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Monday-Friday :  9am – 6pm

ติดต่อสอบถาม

การขึ้นระบบ G Suite

ปรึกษาการติดตั้ง G Suite ระดับ Enterprise

w

สอบถาม - สั่งซื้อ G Suite

ติดต่อ Sales Engineer G Suite